วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2555

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

หน่วยการเรียนรู้   ภาษาไทยเลอค่าภาษาชาติ
รหัสวิชา ท 23101  รายวิชาภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 เวลา 12 ชั่วโมง
1.  เป้าหมายการเรียนรู้
     มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
      1.1  สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
             มาตรฐานการเรียนรู้
             มาตรฐาน ท 1.1  ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาใน
การดำเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน
             มาตรฐาน ท 2.1  ใช้กระบวนการเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องในรูปแบบต่างๆเขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ
             ตัวชี้วัด        1.  อ่านออกเสียงร้อยแก้วร้อยกรองถูกต้องเหมาะสมกับการอ่าน
                               2.  มีมารยาทในการอ่าน
                               3.  คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด
                                4.  เขียนข้อความตามสถานการณ์ได้ถูกต้อง
                               5.  มีความรู้ความเข้าใจมารยาทในการเขียน
       1.2  สาระการเรียนรู้
4.1  การอ่านออกเสียงร้อยแก้วร้อยกรอง
              4.2  มารยาทในการอ่าน
              4.3  การคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด
              4.4  การเขียนข้อความตามสถานการณ์
              4.5  มารยาทในการเขียน
        1.3  สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด
               การระบุความแตกต่างของคำที่มีความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย ควรมีมารยาทใน        การอ่าน  คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด   มีความรู้ความเข้าใจการเขียนชีวประวัติหรืออัตชีวประวัติ
มีมารยาทในการเขียน
        1.4  สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
                 1)  ความสามารถในการคิด
                    1.  ทักษะการสังเกต
                    2.  ทักษะการประเมิน
               2)  ความสามารถในการสื่อสาร
       
         1.5  คุณลักษณะอันพึงประสงค์
                1)  มีวินัย
                2)  ใฝ่เรียนรู้
2.  การกำหนดหลักฐานผลการเรียนรู้
2.1    ชิ้นงาน / ภาระงาน
 1)  ชิ้นงาน
                   1.  คำขวัญ  คำคม  ตามหัวข้อที่กำหนด
                   2.  คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด
          2)  ภาระงาน
                   1.  อ่านออกเสียงร้อยแก้วร้อยกรองตามกำหนด
    2.2  การวัดและประเมินผล
           1)  การประเมินผลระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้
                          -  การอ่านออกเสียงร้อยแก้วร้อยกรอง ( แบบประเมินอยู่ท้ายหน่วยการเรียนรู้)
                             -  การคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด ( แบบประเมินอยู่ท้ายหน่วยการเรียนรู้)
                     2)  การประเมินเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมการเรียนรู้
                          -  คำคม คำขวัญ ( แบบประเมินอยู่ท้ายหน่วยการเรียนรู้)
                   -  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ( แบบประเมินอยู่ท้ายหน่วยการเรียนรู้)
3.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ / สื่อการเรียนรู้
           3.1  กิจกรรมการเรียนรู้  
     ชั่วโมงที่ 1-4  การอ่านออกเสียงร้อยแก้วร้อยกรอง
                 ขั้นนำ
    ครูนำหนังสือชนิดต่าง มาให้นักเรียนดู  เช่น  สารคดี  นิทาน  วรรณกรรม  ประวัติศาสตร์  ฯลฯ  แล้วสนทนากับนักเรียนถึงเรื่องการอ่านออกเสียงหนังสือประเภทต่าง เหล่านี้
   ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้
             1. ครูแจกใบความรู้เรื่อง  การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว  ให้แก่นักเรียนทุกคน  แล้วให้ทุกคนศึกษาตามที่ครูอธิบายประกอบ
             2. ครูให้นักเรียนฝึกอ่านคำ  และข้อความที่มีคำควบกล้ำจากใบความรู้ประกอบการอ่านที่แจกให้  เพื่อเป็นพื้นฐานในการอ่านออกเสียงต่อไป
             3. ครูให้นักเรียนดูวีดีทัศน์การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว 
             4. ให้นักเรียนเลือกอ่านออกเสียงข้อความจากบทอ่านออกเสียงร้อยแก้วคนละ  1  หัวข้อ  ฝึกอ่านให้คล่องเสียก่อน
          5. ครูให้นักเรียนแต่ละคนออกมาอ่านออกเสียงร้อยแก้วตามบทอ่านที่ได้เลือกไว้ เพื่อน ฟัง  ครูและเพื่อน ช่วยกันวิจารณ์  เสนอแนะและชมเชยเพื่อเป็นกำลังใจ
6.   ครูสรุปผลการอ่านออกเสียงร้อยแก้ว  พร้อมแจกใบประเมินผลการอ่านออกเสียงร้อย
แก้วคืนให้นักเรียน
          7.  ครูแจกใบความรู้   เรื่อง อ่านออกเสียงนั้นสำคัญไฉน  ของ  ปรีชา  ช้างขวัญยืน  ให้นักเรียนทุกคนอ่านในใจ  เมื่ออ่านจบแล้วสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องการอ่านออกเสียงร้อยแก้ว
          8.  ครูให้นักเรียนเลือกอ่านออกเสียงข้อความจากบทอ่านออกเสียงร้อยแก้วคนละ  1  หัวข้อ  แล้วฝึกอ่านคล่อง   เมื่อฝึกอ่านได้คล่องแล้วครูก็จับฉลากเรียกชื่อนักเรียนแต่ละคนออกมาอ่านออกเสียงร้อยแก้วตามบทอ่านที่เลือกไว้ให้เพื่อน    ฟัง  เพื่อน และครูช่วยกันวิจารณ์  เสนอแนะชมเชยและให้กำลังใจ
          9. ครูสรุปผลการอ่านออกเสียงร้อยแก้วของนักเรียนแต่ละคน  พร้อมแจกใบประเมินผลการอ่านออกเสียงร้อยแก้วคืนให้แก่นักเรียน
          10. ครูแจกตัวอย่างบทประพันธ์ร้อยแก้วที่ควรท่องจำไว้  ให้แก่นักเรียนทุกคน  แล้วให้นักเรียนเลือกท่องตำคำประพันธ์บทใดบทหนึ่งนำมาท่องให้เพื่อน ฟังหน้าชั้นเรียน
          11. ครูนำแถบบันทึกเสียงการอ่านบทร้อยกรองมาเปิดให้นักเรียนฟัง  แล้วสนทนาเรื่อง  การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง หรือ การอ่านทำนองเสนาะ
          12. ครูแจกใบความรู้ประกอบเรื่อง  การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง ให้นักเรียนทุกคน  แล้วให้นักเรียนศึกษาเรื่องการอ่านบทร้อยกรองจากใบความรู้นั้น   โดยครูเป็นผู้อธิบายประกอบอย่างละเอียดโดยเริ่มตั้งแต่หัวข้อดังต่อไปนี้
                   - ความหมายของ  บทร้อยแก้ว
                   - ความหมายของ  การอ่านทำนองเสนาะ
                   - รสที่ใช้ในการอ่านทำนองเสนาะ
                   - หลักในการอ่านทำนองเสนาะ
                   - ประโยชน์ที่ได้รับจากการอ่านทำนองเสนาะ
13. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อหาเรื่อง การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง  หรือการอ่านทำนองเสนาะ  ทั้งหมดอีกครั้งหนึ่ง  ต่อจากนั้นให้นักเรียนทำแบบทดสอบ  เรื่อง การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง   เสร็จแล้วนำมาส่งครูตรวจ
           14. ครูเปิดเครื่องบันทึกเสียงการอ่ารนบทร้อยกรอง  กลอนสุภาพ  ให้นักเรียนฟัง  และครูสนทนากับนักเรียน  ในเรื่องการอ่าน  กลอนสุภาพ  ว่ามีวิธีการอ่านอย่างไร
           15. ครูแจกแบบฝึกการอ่าน  กลอนสุภาพ ให้นักเรียนทุกคน  แล้วให้นักเรียนช่วยกันแบ่งจังหวะการหยุด  หรือช่วยจังหวะในการอ่าน  บทร้อยกรอง  บทที่  1  บัดเดี่ยวดังหง่างแหง่งวังเวงแว่ว  (ครูแก้ไขให้ถูกต้องด้วย)
          16. ครูให้นักเรียนคนใดคนหนึ่ง  อ่านออกเสียงบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ  บทที่  1  ตามจังหวะการหยุดให้เพื่อนฟัง  โดยให้อ่านออกเสียงธรรมดาก่อน
          17. ให้นักเรียนทุกคนอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง   เป็นเสียงธรรมดาพร้อม    กัน  เพื่อดูว่าแบ่งช่วงจังหวะการหยุดในการอ่านได้ถูกต้องหรือไม่
          18. ครูอ่านหรือเปิดเครื่องบันทึกเสียงการอ่านบทร้อยกรองบทที่  1  ให้นักเรียนฟัง  แล้วให้นักเรียนฝึกอ่านพร้อม กันทั้งชั้นเรียนหรือจะให้อ่านเป็นกลุ่ม ก็ได้  (แล้วแต่ความเหมาะสม)
          19. ครูให้นักเรียนแต่ละคนหรือกลุ่ม  อ่านทำนองเสนาะบทร้อยกรองในบทที่  1  ให้เพื่อนฟัง  แล้วครูและเพื่อน ผู้ฟังช่วยกันวิจารณ์ติชม
          20. ครูให้นักเรียนช่วยกันอธิบายความหมายของบทร้อยกรอง  บทที่  1  ว่ามีความหมายอย่างไร  มีสาระอะไรเป็นที่น่าสนใจบ้าง
          21. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม    ให้แต่ละกลุ่มเลือกบทอ่านจากแบบฝึกหัดการอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง  กลอนสุภาพ  กลุ่มละ 1 บท  หลังจากที่แต่ละกลุ่มฝึกอ่านกันพอสมควรแล้ว  ก็ให้อ่านให้เพื่อน ฟัง  จนครบทุกกลุ่ม  เมื่ออ่านจบครูและนักเรียนช่วยกันวิจารณ์  ติชม  พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการอ่าน
          22. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปผลการอ่านทำนองเสนาะของนักเรียนแต่ละกลุ่ม  จากนั้นครูให้นักเรียน  นำตัวอย่าง บทร้อยกรองที่ควรท่องจำที่ครูแจกไปเมื่อคาบที่แล้วขึ้นมาท่องคนละ  1  บท  เพื่อท่องให้ครูและเพื่อน ฟัง
ขั้นสรุป
            นักเรียนอภิปรายซักถามร่วมกันและสรุปประโยชน์ของการอ่านออกเสียงร้อยแก้ว
ร้อยกรองประเภทกลอนสี่สุภาพ
ชั่วโมงที่ 5-8  เรื่อง การคัดตัวบรรจงครึ่งบรรทัด
ขั้นนำ
 สนทนากับนักเรียนถึงข้อความที่นักเรียนเคยได้พบเห็นว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรโดยเลือกถามนักเรียน  1-2  คน    ช่วยกันยกตัวอย่างข้อความและเขียนข้อความบนกระดานดำเพื่อนนักเรียนช่วยกันแสดงความคิดเห็นว่าข้อความที่เขียนแตกต่างกันอย่างไร
ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้
1. แจ้งจุดประสงค์ปลายทาง วิธีการเรียน  การวัดผลประเมินผลในจุดประสงค์นี้  พร้อมทั้งเกณฑ์การผ่านจุดประสงค์  เพื่อให้นักเรียนได้เตรียมตัวเรียนได้ถูกต้อง
2. นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน  โดยใช้แบบทดสอบก่อนเรียน   หลังเรียน  เรื่อง  การ
เขียนคัดลายมือ   เพื่อจะได้ทราบพื้นฐานความรู้เดิมของนักเรียนในการทดสอบก่อนเรียน ซึ่งใช้แบบทดสอบปรนัย   ชนิดเลือกตอบ  4 ตัวเลือก  จำนวน  4  ข้อ
3.  เลือกนักเรียน  1  คน ออกไปเขียนคำว่า    รสนิยม      ที่กระดาษดำแล้วพิจารณาถึงความถูกต้องและเหมาะสมของข้อความโดยเปรียบเทียบกับบัตรคำ
4.   นักเรียนศึกษาเอกสารประกอบการค้นคว้า   เรื่อง   การเขียนคัดลายมือ    เมื่อนักเรียนอ่านจบแล้ว สรุปใจความสำคัญบันทึกลงสมุดจดงาน
5.  นักเรียนศึกษาหลักการคัดลายมือจากเอกสารประกอบการค้นคว้า  เรื่อง  การคัดลายมือแล้วให้นักเรียนดูตัวอย่างการคัดลายมือที่ถูกต้องสวยงาม   การเว้นวรรคตอน พร้อมทั้งให้นักเรียนสังเกตดูตัวระยะความห่างของตัวอักษรเพื่อความถูกต้อง
6.  นักเรียนทำกิจกรรมที่  1  และ กิจกรรมที่   2 ในใบงานที่ 1   เรื่อง  การเขียนคัดลายมือ
ประเภทร้อยแก้ว   ร้อยกรอง  ลงสมุดวิชาภาษาไทย 
7.  นักเรียนคัดลอกเสร็จตรวจทานดูความถูกต้องเรียบร้อยอีกครั้งแล้วส่งครู    ครูตรวจผลงานการคัดลายมือของนักเรียนทุกคนแล้ว        สรุปผลการคัดลายมือของนักเรียนทุกคนว่ามีข้อบกพร่องที่ต้องปรับปรุงหรือแก้ไข    เพื่อเป็นแนวทางในการคัดลายมือในโอกาสต่อไป     จากนั้นนำผลงานนักเรียนที่ถูกต้องตามแบบ  สะอาด      เรียบร้อยและสวยงามมาติดที่ป้ายนิเทศหน้าชั้นเรียน    เพื่อเป็นตัวอย่าง เป็นขวัญและกำลังใจให้นักเรียน
8.  นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน       โดยใช้แบบทดสอบก่อนเรียน  หลังเรียน เรื่อง   การเขียน
คัดลายมือ  เพื่อจะได้ทราบถึงความรู้ที่นักเรียนได้เรียน    ซึ่งใช้แบบทดสอบแบบปรนัย   ชนิดเลือกตอบ  4 ตัวเลือก    จำนวน  5  ข้อ
         ขั้นสรุป
                 ครูให้นักเรียนฝึกการคัดตัวบรรจงครึ่งบรรทัดอย่างต่อเนื่องในการบันทึกข้อมูลต่างๆ
ชั่วโมงที่ 9-12  การเขียนคำขวัญ คำคม
ขั้นนำ
                ครูนำตัวอย่างคำขวัญและคำคมให้นักเรียนได้อ่าน  นักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้ 
                1.  ครูให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ 14 เรื่อง การเขียนคำขวัญและคำคม
                2.  นักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
3.  ครูกำหนดให้นักเรียนเขียนคำขวัญ  1  คำขวัญและคำคม  1  คำคม  โดยให้นักเรียนเลือกเขียน  1  หัวข้อจากวันสำคัญต่อไปนี้
                3.1  วันภาษาไทย
                3.2  วันเยาวชนแห่งชาติ
                3.3  วันโรคเอดส์โลก
                3.3 วันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
                3.5   วันครู
                3.6   วันลอยกระทง
                4.  นักเรียนนำเสนอคำขวัญและคำคมหน้าชั้นเรียน
                5.  ครูและนักเรียนร่วมกันติชมผลงาน
ขั้นสรุป
            นักเรียนสรุปคุณค่าที่ได้จากการเขียนคำขวัญและคำคม

แบบบันทึกการประเมินการอ่านออกเสียงร้อยแก้ว
คำชี้แจง ให้ผู้สังเกตพิจารณาคุณภาพของผู้เรียนแต่ละคน แล้วเขียนเครื่องหมาย ü ลงในช่องระดับคะแนน


ชื่อ-สกุล
พฤติกรรม/ระดับคะแนน

การจับหนังสือ/พลิกหนังสือ/ท่าทางในการอ่านถูกต้อง
3
อ่านถูกต้องตามอักขรวิธี

3
การเว้นวรรคตอน
ถูกต้อง

3
น้ำเสียงเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน

3
ไม่อ่านข้าม/อ่านเพิ่ม/ตู่คำ

3
อ่านเสียงดัง
เหมาะสม

3
รวม18
12347.......ฯลฯ

ข้อเสนอแนะ
…………………………………………………………………………………………………………………………..
                                                                                                                                                            ลงชื่อ ......................................................................ผู้ประเมิน
เกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมินการอ่านออกเสียง


ประเด็นการประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน
3
2
1
การจับหนังสือ/พลิก
หนังสือ/ท่าทางใน
การอ่านถูกต้อง
ลักษณะท่าทาง การวาง
และการจับหนังสือถูกต้อง
ลักษณะท่าทาง การวางและการจับหนังสือไม่ถูกต้อง ๑ อย่าง
ลักษณะท่าทาง การวางตามอักขรวิธีออกเสียง
และการจับหนังสือไม่ถูกต้อง ๒ อย่าง ขึ้นไป
อ่านถูกต้องตาม
อักขรวิธี
อ่านถูกต้องตามอักขรวิธีออกเสียง ร และคำควบกล้ำ ร ล ว ชัดเจน
อ่านถูกต้องตามอักขรวิธีออกเสียง ร และคำควบ-กล้ำ ร ล ว ชัดบ้าง ไม่ชัดบ้าง
อ่านไม่ถูกต้องตามอักขรวิธี ออกเสียง ร และ คำควบกล้ำ ร ล ว
ไม่ชัดเจนเลย
การเว้นวรรคตอน
ถูกต้อง
อ่านเว้นวรรคตอนได้ถูกต้องตลอดทั้งเรื่องตั้งแต่
ต้นจนจบเรื่อง
อ่านเว้นวรรคตอนผิดบ้างเป็นบางครั้ง
อ่านเว้นวรรคตอนผิดตลอดทั้งเรื่องตั้งแต่ต้น
จนจบเรื่อง
น้ำเสียงเหมาะสมกับ
เรื่องที่อ่าน
อ่านเสียงดัง ชัดเจน น้ำ-
เสียงเหมาะสมกับเรื่องที่
อ่าน
อ่านเสียงดัง ชัดเจน น้ำ-เสียงเหมาะสมบ้างเป็นบางครั้ง
อ่านเสียง ไม่ชัดเจน น้ำ-เสียงไม่เหมาะสมกับเรื่องที่อ่านตลอดทั้งเรื่อง
ไม่อ่านข้าม/อ่านเพิ่ม
/ตู่คำ
อ่านออกเสียงได้ถูกต้องชัดเจนทุกคำ ทุกข้อความทุกประโยค
อ่านออกเสียงได้ถูกต้องชัดเจนเป็นบางคำ มีการอ่านตู่คำ เพิ่มคำและตู่คำเป็นบางครั้ง
อ่านออกเสียงไม่ถูกต้องไม่ชัดเจน อ่านข้ามคำอ่านเพิ่มคำและตู่คำมาก
อ่านเสียงดัง
เหมาะสม
อ่านเสียงดัง ชัดเจน ได้ยินทั่วถึงกันทั้งห้องเสียงดังสม่ำเสมอ
อ่านเสียงดังบ้างเป็นบางครั้ง เสียงไม่สม่ำเสมอ
อ่านเสียงเบาได้ยิน
ไม่ทั่วถึง

แบบบันทึกการประเมินการอ่านออกเสียงร้อยกรอง
คำชี้แจง ให้ผู้สังเกตพิจารณาคุณภาพของผู้เรียนแต่ละคน แล้วเขียนเครื่องหมาย ü ลงในช่องระดับคะแนน


ชื่อ-สกุล
พฤติกรรม/ระดับคะแนน

การออกเสียง

4
การใช้ภาษา

4
การสอดแทรกอารมณ์
4
ความคิดสร้างสรรค์
4
รวม

16
1

2

3

4

7

.

.

.

.

.

.

.

ฯลฯข้อเสนอแนะ
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
                                                                                                                                                            ลงชื่อ ......................................................................ผู้ประเมิน


เกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมินการอ่านออกเสียงร้อยกรอง


ประเด็นการประเมิน

พฤติกรรม/ระดับคะแนน
4
3
2
1
การออกเสียง
เสียงดังฟังชัดมีอักขรวิธีที่ถูกต้อง
เสียงดังฟังชัดมีอักขรวิธีที่ถูกต้องบ้าง
เสียงดังฟังชัดมีอักขรวิธีไม่ถูกต้อง
เสียงไม่ค่อยดังชัดเจนมีอักขรวิธีไม่ถูกต้อง
การใช้ภาษา
ใช้ภาษาถ้อยคำได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
ใช้ภาษาถ้อยคำได้ถูกต้องแต่ไม่เป็นไปตามหลักวิชาการ
ใช้ภาษาถ้อยคำได้บกพร่องอยู่บ้าง
ใช้ภาษาถ้อยคำบกพร่องอยู่มาก
การสอดแทรกอารมณ์ความรู้สึก
สอดแทรกอารมณ์เหมาะสมในการอ่านอย่างชัดเจน
ยิ่งขึ้น
สอดแทรกอารมณ์เหมาะสมในการอ่านอย่างเหมาะสม
สอดแทรกอารมณ์เหมาะสมในการอ่านเป็นบางครั้ง
ขาดอารมณ์ในการอ่าน
ความคิดสร้างสรรค์
มีความคิดสร้างสรรค์ในการอ่านที่แปลกใหม่ไม่เหมือนใคร
มีความคิดสร้างสรรค์ในการอ่านแตกต่างจากคนทั่วไป
มีการปรับปรุงการอ่านจากการอ่านทั่วไป และสร้างสรรค์เพิ่มเติมให้ดีขึ้นเล็กน้อย
อ่านเหมือนกับการอ่านตามตัวอย่างที่พบเห็นโดยทั่วไปแบบประเมินการคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด
คำชี้แจง  เขียนเครื่องหมายü ที่ 1,2,3 ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียนตามรายการที่สังเกต


รายการประเมิน
รวมคะแนน

ชื่อ-สกุล
ลักษณะตัวอักษร

3
การวางสระวรรณยุกต์

3
ความถูกต้อง


3
การเว้นช่องไฟ

3
ความสะอาดเรียบร้อย
315
1


2


3


4


7


.


.


.


.


.


.


.


ฯลฯ


ประเด็นการประเมิน

พฤติกรรม/ระดับคะแนน
3

2
1
ลักษณะตัวอักษร
ตัวอักษรเป็นรูปแบบเดียวกัน หัวไม่บอด ตัวตรง   และมีขนาดสม่ำเสมอ
ตัวอักษรเป็นรูปแบบเดียวกัน หัวไม่บอด  ตัวเอนหลังเล็กน้อย มีขนาดไม่สม่ำเสมอ
ตัวอักษรเป็นรูปแบบเดียวกัน หัวไม่บอด ตัวตรง   และมีขนาดสม่ำเสมอ
การวางสระวรรณยุกต์
วางสระ วรรณยุกต์ถูกที่ตลอดข้อความ
วางสระ วรรณยุกต์ไม่ถูกที่ 1-5 แห่ง
วางสระ วรรณยุกต์ไม่ถูกที่ 6 แห่งขึ้นไป
ความถูกต้อง

คัดลอกข้อความถูกต้องตลอดข้อความ
คัดลอกข้อความผิด ตก หรือเพิ่ม 1-2 แห่ง
คัดลอกข้อความผิด ตก หรือเพิ่ม 3 แห่งขึ้นไป
การเว้นช่องไฟ

เว้นช่องไฟสม่ำเสมอ สวยงาม
เว้นช่องไฟไม่สม่ำเสมอ แต่สวยงาม
เว้นช่องไฟไม่สม่ำเสมอ แต่สวยงาม
ความสะอาดเรียบร้อย
สะอาดไม่มีรอยขูด         ขีด ฆ่า และรอบคอบ
สะอาดไม่มีรอยขีดฆ่า มีรอยลบ 1-2 แห่ง
สะอาดไม่มีรอยขีดฆ่า มีรอยมากกว่า
2 แห่งแบบประเมินการเขียนคำขวัญ คำคม
คำชี้แจง  เขียนเครื่องหมายü  ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียนตามรายการที่สังเกตรายการประเมิน
รวม

ชื่อ-สกุล
เนื้อหาสาระ3
การใช้ภาษา


3
อักขรวิธี3
ความคิดสร้างสรรค์


3
ความสะอาดเรียบร้อย

3
คะแนน15
1


2


3


4


7


.


.


.


.


.


.


.


ฯลฯ


ประเด็นการประเมิน

พฤติกรรม/ระดับคะแนน
3

2
1
เนื้อหาสาระ
ถูกต้องชัดเจนน่าสนใจมาก
ถูกต้องชัดเจนน่าสนใจพอใช้
ไม่ชัดเจนและน่าสนใจ
การใช้ภาษา
ใช้ภาษาถ้อยคำได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
ใช้ภาษาถ้อยคำได้ถูกต้องแต่ไม่เป็นไปตามหลักวิชาการ
ใช้ภาษาถ้อยคำบกพร่องอยู่บ้าง
อักขรวิธี
ถูกต้องตามอักขรวิธี
ทุกคำ
ไม่ถูกต้องตามอักขรวิธี
1-2  คำ

ไม่ถูกต้องตามอักขรวิธี 3 คำขึ้นไป
ความคิดสร้างสรรค์
มีความคิดสร้างสรรค์ในการอ่านที่แปลกใหม่ไม่เหมือนใคร
มีความคิดสร้างสรรค์ในการอ่านแตกต่างจากคนทั่วไป
มีการปรับปรุงการอ่านจากการอ่านทั่วไป และสร้างสรรค์เพิ่มเติมให้ดีขึ้นเล็กน้อย
ความสะอาดเรียบร้อย
สะอาดไม่มีรอยขูด         ขีด ฆ่า และรอบคอบ
สะอาดไม่มีรอยขีดฆ่า มีรอยลบ 1-2 แห่ง
สะอาดไม่มีรอยขีดฆ่า
มีรอยมากกว่า 2 แห่งไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น