วันพุธที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

โครงสร้างรายวิชาภาษาไทยม3

คำอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ท 23101  รายวิชาภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
                                                   เวลา  60  ชั่วโมง  จำนวน 1.5  หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 1        

                ศึกษาการอ่านออกเสียงร้อยแก้วร้อยกรอง  การอ่านจับใจความ   การคัดลายมือตามรูปแบบตัวอักษรไทย  การเขียนชีวประวัติหรืออัตชีวประวัติ   การกรอกแบบสมัครงาน การเขียนย่อความ   การเขียนจดหมายกิจธุระ  การพูดแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ วิจารณ์จากการฟังและดู  การรายงานจากการศึกษาค้นคว้าจากการฟังการดูและการสนทนา   การใช้คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ   ประโยคที่ซับซ้อนคุณค่าระดับภาษา  วรรณกรรม วรรณคดี   และวรรณกรรมท้องถิ่น  การท่องบทอาขยาน   
โดยอ่านออกเสียงร้อยแก้วร้อยกรอง    ระบุความแตกต่างของคำที่มีความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย  ระบุใจความสำคัญ  บันทึกย่อความและรายงานจากการอ่าน  คัดลายมือตามรูปแบบตัวอักษรไทย   เขียนชีวประวัติหรืออัตชีวประวัติ  กรอกแบบสมัครงาน เขียนย่อความ  เขียนจดหมายกิจธุระ   พูดแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ วิจารณ์ จากการฟังและดู  รายงานจากการศึกษาค้นคว้าจากการฟังการดูและการสนทนา   จำแนกและใช้คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ  วิเคราะห์โครงสร้างประโยคซับซ้อน วิเคราะห์ระดับภาษา   สรุปคุณค่าวรรณกรรม วรรณคดี   และวรรณกรรมท้องถิ่น  ท่องจำและบอกคุณค่าบทอาขยาน  
เพื่อให้เห็นคุณค่าในการอ่าน  การคัดลายมือ  เพิ่มพูนสมรรถนะการอ่านการเขียนการฟัง การใช้
ภาษาอย่างถูกต้อง  นำไปใช้ในการสื่อสาร  มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง ดูและการพูด เห็นคุณค่าวรรณคดี  วรรณกรรมและวรรณกรรมท้องถิ่นในฐานะเป็นมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิใจในความเป็นไทยมฐ ท 1.1    3/1   3/2   3/3    ม 3/4   3/10
มฐ ท 2.1    3/1    3/2   3/3    3/4   ม 3/5    ม 3 / 10
มฐ ท 3.1   3/1    3/2    3/6
มฐ ท 4.1   3/1    ม 3/2    
มฐ ท 5.1   3/1    3/4 
จำนวน  18  ตัวชี้วัด
สาระตัวชี้วัด
มาตรฐาน ท 1.1  ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน
                ตัวชี้วัด
1.       อ่านออกเสียงร้อยแก้วร้อยกรองถูกต้องเหมาะสมกับการอ่าน
2.       อ่านจับใจความสำคัญ
3.       ย่อความและรายงานจากการอ่าน
4.       มีมารยาทในการอ่าน
           มาตรฐาน ท 2.1  ใช้กระบวนการเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องในรูปแบบต่างๆเขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ
               ตัวชี้วัด 
1.  คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด
                          2.  เขียนข้อความตามสถานการณ์ได้ถูกต้อง
3.  เขียนชีวประวัติหรืออัตชีวประวัติ
4.  เขียนจดหมายกิจธุระ
5.  เขียนย่อความจากเรื่องที่กำหนด
6.  มีมารยาทในการเขียน
              มาตรฐาน ท 3.1  สามารถเลือกฟังอย่างมีวิจารณญาณ  และแสดงความรู้ ความคิดและความรู้สึกใน          โอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์
              ตัวชี้วัด 
1.  พูดแสดงความคิดเห็นและประเมินจากการฟังและการดู
2.  พูดวิเคราะห์ วิจารณ์จากเรื่องที่ฟังและดู
3.  มีมารยาทในการฟังและดู
              มาตรฐาน ท 4.1  เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลังภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษา                                 และพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด 
1.  จำแนกและใช้คำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย
2.  วิเคราะห์โครงสร้างประโยคซับซ้อน
3.  วิเคราะห์ระดับภาษา
4.  ท่องจำและบอกคุณค่าของบทอาขยาน
มาตรฐาน ท 5.1  เข้าใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า              และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
1.  อ่านแปลความจากเรื่องที่อ่าน
2.  อ่านวรรณคคีวรรณกรรมและวรรณกรรมท้องถิ่น

โครงสร้างรายวิชาภาษาไทย
รหัสวิชา ท 23101 ภาคเรียนที่ 1
ระดับชั้นมัธยมศึกษา ชั้น ม.3    เวลา  60  ชั่วโมง  จำนวน 1.5  หน่วยกิต

ลำดับที่
ชื่อหน่วยการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
สาระสำคัญ
เวลา
(ชั่วโมง)
คะแนน
1
ภาษาไทยเลอค่า
ภาษาชาติ
ท 1.1 ม 3 / 1

ท 1.1 ม 3 /10
ท 2.1 ม 3 / 1

ท 2.1 ม 3 / 2

ท 2.1 ม3 /10
- การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว
  ร้อยกรอง 
- มารยาทในการอ่าน
- การคัดลายมือตัวบรรจง
  ครึ่งบรรทัด
- การเขียนข้อความตาม
  สถานการณ์
- มารยาทในการเขียน
12
20
2
พระอภัยมณี
ศิลปศาสตร์แห่งภาษา
ท 1.1 ม 3 / 2
ท 2.1 ม 3 / 3

   ท 3.1 ม 3 / 1

   ท 3.1 ม 3 / 6
ท 4.1 ม 3 / 1
   ท 5.1 ม 3 / 1

- การอ่านแปลความ
- การเขียนชีวประวัติหรือ
  อัตชีวประวัติ
- การพูดแสดงความคิดเห็นและ
  ประเมินจากการฟังและการดู
- มารยาทการฟังและการพูด
- คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ
- การอ่านวรรณคดีวรรณกรรม
  และวรรณกรรมท้องถิ่น
18
30
3
วรรณกรรมค่าล้นคณนา
ท 1.1 ม 3 / 3
   ท 2.1 ม 3 / 4
   5.1 3 / 4

- การอ่านจับใจความสำคัญ
- การเขียนย่อความ
- ท่องจำและบอกคุณค่าของ
  บทอาขยาน
12
20
4
พระบรมราโชวาท
ชวนศึกษานับทวี
ท 1.1 ม 3 / 4

ท 2.1 ม 3 /5
ท 3.1 ม 3 / 2
  
   ท 4.1 ม 3 /2
- การย่อความและรายงาน
  จากการอ่าน
- การเขียนจดหมายกิจธุระ
- การพูดวิเคราะห์ วิจารณ์จาก
  เรื่องที่ฟังและดู
- ประโยคซับซ้อน
18
30
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น