วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

หน่วยการเรียนที่ 2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 
ชื่อหน่วย  พระอภัยมณีศิลปศาสตร์แห่งภาษา
รหัสวิชา ท 23101  รายวิชาภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาคเรียนที่ 1  เวลา  18  ชั่วโมง

เป้าหมายการเรียนรู้
สาระสำคัญ
1.       การสรุปเนื้อหาอ่านวรรณคดีวรรณกรรมและวรรณกรรมท้องถิ่น
              2.   การพูดแสดงความคิดเห็นและประเมินจากการฟังและการดู
              3.   มารยาทในการฟังและดู
4.   การท่องจำและบอกคุณค่าของบทอาขยาน
                5.   การจำแนกและใช้คำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย
มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
              มาตรฐาน ท 3.1  สามารถเลือกฟังอย่างมีวิจารณญาณ  และแสดงความรู้ ความคิดและความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์
              มาตรฐาน ท 4.1  เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลังภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษา
และพลังของภา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ
มาตรฐาน ท 5.1  เข้าใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
               ตัวชี้วัด 
              1.  พูดแสดงความคิดเห็นและประเมินจากการฟังและการดู
              2.  มีมารยาทในการฟังและดู
                3.  จำแนกและใช้คำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย
4.  ท่องจำและบอกคุณค่าของบทอาขยาน
5.  สรุปเนื้อหาวรรณคดีวรรณกรรมและวรรณกรรมท้องถิ่น
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
                             1.  มีระเบียบวินัย
                           2.  มีความรับผิดชอบ
3.  ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน
หลักฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียน

เป้าหมาย
หลักฐานการเรียนรู้
สาระสำคัญ
1.   การพูดแสดงความคิดเห็นและ
                   ประเมินจากการฟังและการดู
              2.  มารยาทในการฟังและดู
                3.  การจำแนกและใช้คำภาษาต่างประเทศ
                   ที่ใช้ในภาษาไทย
4.  การท่องจำและบอกคุณค่าของ
     บทอาขยาน
5.  การอ่านวรรณคดีวรรณกรรมและ
     วรรณกรรมท้องถิ่น

-  พูดแสดงความคิดเห็นและประเมินจากการฟัง
   และการดู
-  มีมารยาทในการฟังและดู
-  จำแนกและใช้คำภาษาต่างประเทศที่ใช้
    ในภาษาไทย
-  ท่องจำและบอกคุณค่าของบทอาขยาน

-  สรุปเนื้อหาวรรณคดีวรรณกรรมและวรรณกรรมท้องถิ่น
ตัวชี้วัด
1.       พูดแสดงความคิดเห็นและ
ประเมินจากการฟังและการดู
              2.   มีมารยาทในการฟังและดู
                3.   จำแนกและใช้คำภาษาต่างประเทศ
                    ที่ใช้ในภาษาไทย
4.       อ่านวรรณคดีวรรณกรรมและ
      วรรณกรรมท้องถิ่น


-  พูดแสดงความคิดเห็นและประเมินจากการฟัง
    และการดู
-  มีมารยาทในการฟังและดู
-  จำแนกและใช้คำภาษาต่างประเทศที่ใช้ใน
    ภาษาไทย
-  สรุปเนื้อหาวรรณคดีวรรณกรรมและวรรณกรรม
   ท้องถิ่น
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
     1.  มีระเบียบวินัย
     2.  ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน
     3.  มีความรับผิดชอบ
-  สรุปเนื้อหาวรรณคดีวรรณกรรมและวรรณกรรมท้องถิ่น
-  เขียนชีวประวัติหรืออัตชีวประวัติ
-  พูดแสดงความคิดเห็นและประเมินจากการฟังและการดู
-  มีมารยาทในการฟังและดู
-  จำแนกและใช้คำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย

การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้

หลักฐาน
กิจกรรม
สื่อ อุปกรณ์
ชั่วโมง
 - สรุปเนื้อหาวรรณคดีวรรณกรรมและวรรณกรรมท้องถิ่น


1.   นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน เรื่อง พระพระอภัยมณี
2.   นักเรียนแบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม ๆ ละ 7-10 คน เลือกประธานและเลขานุการของกลุ่ม  แล้วช่วยกันตั้งชื่อกลุ่ม
3.   นักเรียนมอบหมายให้สมาชิกในกลุ่มช่วยกันอ่านหลักการพินิจคุณค่าวรรณคดีจากหนังสือเรียนภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และสนทนาร่วมกันเพื่อให้เกิดความเข้าใจยิ่งขึ้น
4.   แต่ละกลุ่มศึกษาที่มา  ประวัติผู้แต่ง  ลักษณะคำประพันธ์(แบ่งตามความ
เหมาะสมของศักยภาพของสมาชิกของกลุ่ม)  แล้วร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
5.   สมาชิกแต่ละคนถอดคำประพันธ์หลังจากที่ได้รับมอบหมายให้อ่านเรื่อง พระอภัยมณีโดยแบ่งตามความเหมาะสมของสมาชิกในกลุ่ม6.  สมาชิกทุกคนในกลุ่มทำความเข้าใจส่วนที่ตนเองได้รับมอบหมายแล้วเล่าให้
เพื่อนในกลุ่มฟัง ตามลำดับ  แล้วสรุปเป็นผลงานกลุ่ม
1. หนังสือแบบเรียนวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2.  แบบฝึกหัดเรื่องพระอภัยมณี
3.  แบบทดสอบเรื่องพระอภัยมณี
4. แบบประเมิน
ป้ายนิเทศ
5.  แบบประเมิน
การนำเสนอ
6.  แบบประเมินกระบวนการกลุ่ม
7.  แบบประเมินการร่วมกิจกรรม8หลักฐาน
กิจกรรม
สื่อ อุปกรณ์
ชั่วโมง

7.   หัวหน้ากลุ่มจับฉลากให้ตัวแทนกลุ่มนำเสนอหน้าชั้นเรียน
8.   ครูและนักเรียนร่วมกันติชมการนำเสนอของแต่ละกลุ่ม  9.  ครูอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจมากขึ้น
10.   แต่ละกลุ่มจัดทำป้ายนิเทศ  ประกอบด้วยคำศัพท์   คุณค่าด้านเนื้อหา  วรรณศิลป์ และสังคม 
11.  นักเรียนทำแบบฝึกจากคำถามท้ายบทลงในสมุด
12. นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนเรื่อง
พระอภัยมณี


- พูดแสดงความคิดเห็นจาก
การฟังและดู
1.  นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน   เรื่อง  หลักการพูดแสดงความคิดเห็น
2.  นักเรียนศึกษาใบความรู้ เรื่องหลักการพูดแสดงความคิดเห็นจากการฟังและดู
3.  ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุป
4.  ครูกำหนดให้นักเรียนพูด
แสดงความคิดเห็นจากการฟังและดูรายการโทรทัศน์
5. นักเรียนพูดแสดงความ
คิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู
6.  นักเรียนเขียนบทพูดลงในสมุดและฝึกพูดให้เกิดความชำนาญ
7. นักเรียนพูดหน้าชั้นเรียนทีละคนตามลำดับการจับฉลาก
8.  ครูและนักเรียนร่วมกันประเมินและร่วมกันแสดงความคิดเห็น
1. ใบความรู้เรื่องการพูดแสดงความคิดเห็นและประเมินจากการฟังและการดู
2. แบบประเมินการพูดแสดงความคิดเห็นจากการฟังและดู

3
- จำแนกคำไทยกับคำที่มาจากภาษาต่างประเทศ
1.  นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนเรื่องคำไทยแท้กับคำที่มาจากภาษาต่างประเทศ
2.  นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น  5  กลุ่มๆ ละ 7-8 คน  โดยศึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากใบความรู้เรื่องคำไทยแท้กับคำที่มาจากภาษาต่างประเทศ  โดยให้
นักเรียนแต่ละกลุ่มรวบรวมคำที่กำหนดกลุ่มละ  20  คำนอกเหนือจากที่มีในเอกสารที่ครูกำหนดไว้   ตามกำหนดดังนี้
2.1  กลุ่มที่ 1  คำไทยแท้
2.2  กลุ่มที่ 2  ภาษาบาลีสันสกฤต
2.3  กลุ่มที่ 3  ภาษาเขมร
2.4  กลุ่มที่ 4  ภาษาจีน
2.5  กลุ่มที่ 5  ภาษาอังกฤษ
3.   แต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนและและนำเกมให้เพื่อนกลุ่มอื่นๆร่วมแข่งขัน

1.  ใบความรู้เรื่อง  คำไทยแท้กับคำที่มาจากภาษาต่างประเทศ  
2.  แบบฝึกหัด เรื่อง  คำไทยแท้กับคำที่มาจากภาษาต่างประเทศ  
3.   แบบทดสอบก่อน
4หลักฐาน
กิจกรรม
สื่อ อุปกรณ์
ชั่วโมง

4.  ครูและนักเรียนติชมผลงานและอภิปรายสรุป
5.  นักเรียนทำแบบฝึกหัดทบทวน
6.  นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน


-  การท่องจำและบอกคุณค่าของบทอาขยาน
1.  ครูให้นักเรียนศึกษาคุณค่าของการท่องบทอาขยาน  ที่นักเรียนจะต้องท่องจำจากหนังสือเรียนภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2.  นักเรียนอธิบายสรุปคุณค่าของการท่องบทอาขยาน  การท่องบทอาขยานร่วมกัน
3.  นักเรียนคัดบทอาขยานตัวบรรจงเต็มบรรทัดลงในสมุด
4.  ครูอ่านบทอาขยานให้นักเรียนฟัง  1  เที่ยว
5.  นักเรียนอ่านบทอาขยานพร้อมกัน  1 เที่ยว
6.  ครูมอบหมายให้นักเรียนฝึกอ่านเป็นคู่  แลกเปลี่ยนกันอ่านและฟังติชมการอ่านร่วมกัน
7.  นักเรียนฝึกอ่านด้วยตนเองจนท่องจำบทอาขยานได้
8.  นักเรียนท่องบทอาขยานกับครูเป็นรายบุคคล
9.  ครูติชมและประเมินการ
ท่องจำบทอาขยานของนักเรียน
1.หนังสือเรียนภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2. แบบประเมินการท่องจำบทอาขยาน
3. แบบประเมินกระบวนการปฏิบัติ
4.  แบบประเมินการร่วมกิจกรรม

2


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น