วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2554

วิชาการพูด

คำอธิบายรายวิชา
รายวิชา การพูด  ท 23101  รายวิชาภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
จำนวนเวลา   40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 1

ศึกษาหลักการพูด  การพูดในโอกาสต่างๆ  การพูดสัมภาษณ์  การพูดสนทนา   การพูดอภิปราย  โดยฝึกวิเคราะห์ผู้ฟังและสถานการณ์การพูด  วิธีตั้งประเด็น  วิธีลำดับความคิด ใช้ถ้อยคำสำนวนการพูดในรูปแบบการพูดในโอกาสต่างๆ  การสัมภาษณ์  การสนทนา   การอภิปราย  เพื่อให้การสื่อสารมีประสิทธิผลและมีมารยาทและคุณธรรมในการพูด
1.    มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพูด
2.    มีความรู้ความเข้าใจหลักการพูดในโอกาสต่างๆและพูดในโอกาสต่างๆอย่างมีประสิทธิผล
4.    มีความรู้ความเข้าใจหลักการพูดสัมภาษณ์และพูดสัมภาษณ์อย่างมีประสิทธิผล
5.    มีความรู้ความเข้าใจหลักการพูดสนทนาและพูดสนทนาอย่างมีประสิทธิผล
6.    มีความรู้ความเข้าใจหลักการพูดอภิปรายและพูดอภิปรายอย่างมีประสิทธิผล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น